Hrátky se zvukem

Hrátky se zvukem

 • akreditováno 8423/2019-2-261
 • Šablony 2 friendly

24. 4. 2020
Brno-Židenice, 8:30 – 17:30 (hodinová pauza na oběd)

Vzdělávací kurz je zaměřen na seznámení pedagogů s netradičními formami vnímání zvuku a hudby získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti tvůrčího sebevyjádření formou práce se zvukem, rytmem a hudbou  a  výtvarných (vizuálních) prvků. Cílem je získání nových znalostí a dovedností využitelných v přímé pedagogické praxi – v hudební, výtvarné, pracovní výchově i v mimoškolní výchově (zájmové kroužky, tábory, činnost ve školních klubech a družinách).        

 • učitelé MŠ
 • učitelé ZŠ
 • speciální pedagogové
 • vychovatele ŠD, DD
 • pedagogové volného času

Kurz koresponduje se šablonou zaměřenou na Kulturní povědomí a vyjádření pro

2.V/4j Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK
2.VI/4j Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ
2.VII/4j Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ

Vzdělávací kurz je zaměřen na seznámení pedagogů s netradičními formami vnímání zvuku a hudby získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti tvůrčího sebevyjádření formou práce se zvukem, rytmem a hudbou  a  výtvarných (vizuálních) prvků. Cílem je získání nových znalostí a dovedností využitelných v přímé pedagogické praxi – v hudební, výtvarné, pracovní výchově i v mimoškolní výchově (zájmové kroužky, tábory, činnost ve školních klubech a družinách).

Výuka je uspořádána formou celodenního metodického semináře zaměřeného na růst kompetencí a dovedností, spojených s vnímáním a využíváním zvuku a hudby jednak jako energie a prostředku působícího na všechny složky lidské bytosti, a stejně tak jako prostředku tvůrčího vyjádření emocí, myšlenek a zážitků. Součástí semináře je také tvořivá dílna, ve které si účastníci vyrobí vlastní originální hudební nástroje.

TémaAnotace

hod. dotace

Komunikační hry.Úvodní blok je věnován účastnické skupině, pro ulehčení další společné práce, zvýšení motivace a aktivizaci. Zahrnuje vybrané seznamovací, kontaktní a prožitkové hry.

1

Jak vzniká hudba.Tematický celek zkoumá zvuk a ticho, melodii a zejména vliv hudby a zvuku na lidskou psychiku.

1

Rytmické a etnické percussivní nástroje.Blok nabízí prostor pro seznámení s původem, působením a využitím rytmických a etnických perkusí. Účastníci se zabývají vnímáním zvuku a rytmu věcí v běžné realitě. Velký prostor je věnován také pohádkám a příběhům s hudebními nástroji jako nástroji tvůrčího sebevyjádření.

2

Hra s hudbou a barvami.Účastníci prožívají a poznávají expresivní metody rozvoje osobnosti – propojení hudby a výtvarného projevu jako prostředku k sebevyjádření.

1,5

Tvořivá dílna.Celá část je věnována ukázce netradičních hudebních nástrojů z různých materiálů a jejich praktické výrobě (deštná hůl, chřestidla, píšťaly, bubínky…).

3

Samostatná práce.V závěrečné části kurzu je úkolem účastníků tvůrčí vyjádření myšlenek, zážitků a emocí  formou vytvoření vlastního příběhu (pohádky) s využitím získaných znalostí a dovedností, za použití vlastnoručně vyrobených hudebních a rytmických nástrojů. Kurz uzavírá propojení jednotlivých tématických celků v závěrečné reflexi.

1,5

celková dotace vyučovacích hodin

10

Zjištění vzdělávacího efektu akce:

Každý účastník zpracuje pohádku či příběh pro cílovou skupinu ze své pedagogické praxe. Využije přitom získané znalosti, dovednosti a vlastní vyrobené hudební nástroje.

Cena kurzu je 1 500 Kč.

Kurz proběhne v zázemí naší brněnské pobočky Fantázie v Židenicích. Je dobře dostupná ze zastávky MHD Stará osada.

 

 • TRAM 2, 3 (Stará osada)
 • BUS 44, 64, 74, 75, 84, 201 ad. (Stará osada)

Eva Sádlíková

lektorka

pedagožka volného času, muzikoterapeutka, arteterapeutka
lektorka prožitkových a sebepoznávacích kurzů

Miroslava Kadlečková

lektorka

pedagožka volného času,
lektorka akreditovaných vzdělávacích programů.

Mixmedia aneb papírové tvoření trochu jinak

 • akreditováno 8423/2019-2-261
 • Šablony 2 friendly

Účastníci prohloubí vlastní kompetence v oblasti tvůrčího vyjadřování myšlenek, zážitků, emocí (a to jak svých, tak svých žáků) atraktivními a moderními formami vizuálního umění. Budou schopni lépe rozvíjet smyslovou citlivost dětí, podporovat jejich tvůrčí sebevyjadřování, aplikovat naučené techniky v hodinách výtvarné tvorby s dětmi s ohledem na věk a schopnosti jednotlivých žáků.

Na základě praktické výuky frekventanti kurzu získají nové znalosti v oblasti současné výtvarné tvorby, seznámí se s vybranými technikami (gelli plate, mixmedia, šablonování, sprejování, razítkování, embosování, prací s Big Shotem). Budou umět tvořivě kombinovat dané techniky. Vytvoří si deník, který bude zároveň ukázkovým sborníkem všech technik tohoto kurzu.

 • Učitelé 1.stupně ZŠ
 • Učitelé MŠ
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
 • Pedagogové volného času

 

Kurz koresponduje se šablonou zaměřenou na Kulturní povědomí a vyjádření pro

2.V/4j Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK
2.VI/4j Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ
2.VII/4j Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ

Účastníci prohloubí vlastní kompetence v oblasti tvůrčího vyjadřování myšlenek, zážitků, emocí (a to jak svých, tak svých žáků) atraktivními a moderními formami vizuálního umění. Budou schopni lépe rozvíjet smyslovou citlivost dětí, podporovat jejich tvůrčí sebevyjadřování, aplikovat naučené techniky v hodinách výtvarné tvorby s dětmi s ohledem na věk a schopnosti jednotlivých žáků.

Na základě praktické výuky frekventanti kurzu získají nové znalosti v oblasti současné výtvarné tvorby, seznámí se s vybranými technikami (gelli plate, mixmedia, šablonování, sprejování, razítkování, embosování, prací s Big Shotem). Budou umět tvořivě kombinovat dané techniky. Vytvoří si deník, který bude zároveň ukázkovým sborníkem všech technik tohoto kurzu.

Výuka je uspořádána formou celodenního praktického semináře zaměřeného na získání dovedností a kompetencí v oblasti současných výtvarných technik Mixmedií v kontextu jejich využití při tvůrčím sebevyjádření a vnímání výtvarné tvorby jako prostoru pro osobnostní růst.

V průběhu semináře se účastníci kurzu seznámí s metodickým postupem jednotlivých technik, získávají informace o používaných materiálech a pracovních pomůckách.

Gelli plate

Pomocí tvůrčí činnosti založené na experimentu si účastníci vytvoří technikou monotypu řadu unikátních otisků, s kterými budou dále pracovat.
Využívat přitom budou možnosti osobitého přístupu k vizuálně obraznému vyjádření linie a barevné plochy.
Zaměří se na uplatnění subjektivity, spontánní tvořivosti, myšlení, fantazie a invence.
Naučí se nanášet barvu na podložku, snímat otisk přes šablony, vytvářet několikanásobný tisk.

2
Razítka, šablony, inkousty – princip techniky mixmedia

Účastníci se naučí vnímat papír jako prostor pro unikátní zapojení do procesu tvorby při respektování vlastní úrovně výtvarných dovedností.
Pomocí razítek, inkoustů ve spreji, šablon, razítkovacích podušek a svobodné možnosti volby a kombinace těchto prostředků dochází k sebevyjádření vlastních pocitů a prožitků, k rozvíjení smyslové citlivosti formou expresivní tvorby. Opět nám vzniká materiál pro závěrečnou práci.

2
Bigshot a embosováníV této části se budeme věnovat možnostem horkého embosování, vytváření reliéfních otisků, tvorbou strukturovaných papírů pomocí embosovacích kapes, prací s Big Shotem. Představíme nové možnosti současného výtvarného umění.2
Tvorba deníku – přehled technikV závěrečné části si z vytvořeného materiálu pomocí koláže sestavíme deník. Zároveň získáme cenný sborník všech technik, které jsme si v tomto kurzu představili.2
celková hodinová dotace

8

Každý účastník si vytvoří vlastní deník, který je zároveň přehledem všech vyučovaných technik. Součástí závěrečného bloku je prostor pro diskuzi, zhodnocení akce i hodnocení přínosu do vlastní praxe.

1500 Kč

Kurz proběhne v zázemí naší brněnské pobočky Fantázie v Židenicích. Je dobře dostupná ze zastávky MHD Stará osada.

 

 • TRAM 2, 3 (Stará osada)
 • BUS 44, 64, 74, 75, 84, 201 ad. (Stará osada)

MgA et Mgr. Eva Heroudková

 

Pedagog volného času v Domě dětí a mládeže Helceletka. Lektor výtvarných a keramických kroužků pro děti a dospělé. Absolventka kurzů v oblasti výtvarných a keramických technik, absolventka kurzů moderní formy výuky, projektové a činnostní učení.

Základy zážitkové pedagogiky pro pedagogy volného času

 • akreditováno 8423/2019-2-261
 • Šablony 2 friendly

partner realizace

Realizace UPOL – podzim 2020

Chvalčov, 1. – 4. 10. 2020
Kurz kombinuje přednáškové bloky (velmi neformální) s prostorem prakticky okamžitě ověřit nabyté znalosti v praxi zkušenostního učení. Nabízí přehledný mix základních typů zážitkových aktivit a her, vysvětluje jejich vztah k výchově mladých lidí a možnosti jejich využití ve volnočasových programech.

Kurz je stavěn jako startovní. Umožňuje si bez přehnaných nároků a zbytečně výzvového ladění osahat různé typy zážitkových aktivit, naučit se je chápat jako prostor pro osobní rozvoj účastníků a používat zpětnou vazbu jako způsob, jak tyto procesy ve skupině akcelerovat.

 • Pedagogové volného času.
 • Učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů.
 • Učitelé 1.stupně ZŠ.
 • Učitelé 2.stupně ZŠ.
 • Vychovatelé školských zařízení.
 • Učitel – metodik prevence.

Cílem kurzu je účastníkům nabídnout prostor pro osobnostně-sociální rozvoj opřený o sebepoznání v náročných aktivitách, prohloubení jejich komunikativních a kooperativních dovedností a kompetencí (sebezkušenostní složka) na pozadí předávaného kurikula zážitkové pedagogiky jako svěžího pedagogického modelu výchovy prožitkem (teoretická část). Účastníci budou schopni připravit a řídit zážitkový program a jeho reflexi a těžit přitom z osobní zkušenosti z prožitých her a aktivit, stejně jako ze základního teoretického ukotvení teorie zážitkového učení, zážitkové pedagogiky, pedagogické diagnostiky a psychologie v prostředí kurzu, teorií skupinové dynamiky a cílené zpětné vazby.

V sebezkušenostní části se účastníci seznámí se základními typy zážitkových aktivit a her, pochopí jejich vztah k výchově mladých lidí a možnosti jejich využití ve volnočasových programech. Kurz je stavěn jako startovní. Umožňuje si bez přehnaných nároků a zbytečně výzvového ladění osahat různé typy zážitkových aktivit a udělat v nich zkušenost se sebou samým, naučit se je chápat jako prostor pro osobní rozvoj účastníků a používat zpětnou vazbu jako způsob, jak tyto procesy ve skupině akcelerovat.       

Kurz kombinuje teoretickou část, probíhající formou výkladu, skupinové diskuze a instruktáže s částí sebezkušenostní, založenou na aktivní účasti ve hrách a neherních zážitkových aktivitách a jejich zpětné vazbě.

Sebezkušenostní část umožňuje účastníkům kurzu přímý kontakt s aktivitami, kopírujícími probíranou typologii, a prostor pro hodnocení vlastní zkušenosti, vyplývající z účasti při jejich realizaci, stejně jako jejich osobnostně-rozvojového potenciálu. Velký prostor je věnován metodě řízení cílené zpětné vazby formou skupinové diskuze s ohledem na optimalizaci dosahování výchovných cílů, včetně identifikace a nápravy „nepotřebné zkušenosti“, vyplývající z nedokonalého nastavení pravidel.

Téma

Anotace

hod. dotace

Zážitková pedagogika 1.

Úvodní blok zaměřený na tematickou terminologii a základní mechanismy spojené se zážitkovou pedagogikou. Účastníci porozumí pojmům zážitek, prožitek a zkušenost jsou jim představeny některé modely zkušenostního učení, práce se zónou komfortu a flow. Pozornost je věnována také defektu zážitku a některým motivačním aspektům.

2

Zážitková pedagogika 2.

Blok zahrnuje stručný exkurz do historie zážitkové pedagogiky ve světovém a českém kontextu, rozhled po současné praxi i vědeckém zázemí. Zážitková pedagogika je představena v kontextu dalších pedagogických věd. Účastníci kurzu jsou dále seznámeni s dramaturgií zážitkové aplikace jako důležitým aspektem její funkčnosti.

2

Cílená zpětná vazba.

Mechanismus cílené zpětné vazby je představen na pozadí modelu zkušenostního učení ve svých historických podobách. Stěžejní část bloku je zaměřena na pedagogické využití zpětnovazebného setkání a řízení skupinové diskuze ke stanovenému pedagogickému cíli. Stručně jsou představeny další cílené a alternativní formy feedbacku.

2

Pedagogická psychologie v prostředí kurzu.

Blok přirozeně propojuje kvazi-behaviorální pedagogicko-psychologické teorie s modelem zkušenostního učení a manipulace komfortní zónou. Zvláštní důraz je kladen na řešení výchovných situací v průběhu kurzu, jako časem a prostorem omezeném výchovném prostředí a osobnosti instruktora v roli „first-line“ pedagoga.

2

Pedagogická diagnostika v prostředí kurzu.

Blok vysvětluje některé motivačně-aktivizační děje v kontextu kurzu a nutnosti sledovat a hodnotit projevy účastníků zážitkových kurzů (nebo jiných aplikací) v rámci zajišťování jejich bezpečí a zpracování nároků programu, včetně obranného vymezení vůči programu či instruktorům.

2

Skupinová dynamika.

Seznámení s fenoménem skupinové dynamiky je provázeno příklady z kurzu samotného a je velmi úzce směřováno k pochopení významu tohoto modelu a budování respektu k němu.

2

Icebrakery a fillery.

Blok rychlých seznamovacích, promotivačních a atmosféru podporujících her.

1

Noční hry.

Sebezkušenost a reflexe jednoduché noční hry, vymezení specifických pravidel pro noční aktivity a analýza odlišnosti noční hry a „stezky odvahy“.

1

Strategické hry.

Sebezkušenost a reflexe s rozsáhlou strategicko-pohybovou hrou. Zvláštní důraz při analýze zážitku kladen na týmové dovednosti, nadhled nad hrou a na vedení zpětné vazby ve směru dosahování pedagogických cílů.

3

Teamwork.

Aktivity podporující týmovou spolupráci a komunikaci, včetně nízkých lanových překážek. Zvláštní důraz při reflexi je kladen na sebepoznání v kontextu fungování skupiny a na komunikaci jako základní předpoklad funkční kooperace.

3

Problemsolving.

Týmové řešení malostrukturovaného problémového zadání. Reflexe je směřována k pozici jednotlivých členů skupiny v analýze, designu a realizaci řešení.

2

Hry s vysokým koeficientem psychické náročnosti.

Blok aktivit zaměřených na sebepoznání v aktivitě s vysokými nároky na psychiku. Blok obsahuje několik cvičení motivovaných emotivní tematickou linkou a zvyšující nároky na vnitřní otevřenost. Je zakončeno rozsáhlejší zpětnou vazbou určenou k racionalizaci a bezpečnému ukončení hry.

3

Hry s vysokým koeficientem fyzické náročnosti.

Fyzicky náročná aktivita a její reflexe směřovaná k sebepoznání při vypjetí sil, dopadům skupinové dynamiky na vnímání aktivity a vůle dokončit ji.

2

Sebezkušenostní diagnostické aktivity.

Aktivita zaměřená na samostatné vytváření sebezkušenosti s deskripcí důležitých momentů vlastního života v kontextu fází Kolbova cyklu zkušenostního učení.

2

Hry podporující skupinovou inherenci („důvěrovky“).

Závěrečný blok jednoduchých aktivit posilujících týmovou sounáležitost a jejich zpětná vazba.

1

celková hodinová dotace

30

 

Podmínkou pro absolvování kurzu je úspěšné složení závěrečného testu. Test má 15 uzavřených otázek, úspěšně složený je, pokud frekventant zodpoví správně alespoň 11 z nich (75%).

Podmínkou pro absolvování kurzu je aktivní účast na vedení zpětnovazebné skupinové diskuze.

Úspěšní frekventanti kurzu obdrží osvědčení a fidorku na mašličce 🙂

Cena kurzu je 3000 Kč.

Cena zahrnuje:

 • Ubytování a stravování. 
 • Lektorné.
 • Skripta, materiál programu.

Doprava na místo konání kurzu je individuální. 

Chata Pod Tesákem leží v srdci Hostýnsko – Vsetínské hornatiny, pod vrchem Kyčerou, na žluté turistické značce “Cesta bojovníků za mír.” Pokud nedorazíte po ní (a budete spoléhat na veřejnou dopravu) hledáte zastávku “Rajnochovice, Tesák”. 

Chata je turistická, poskytuje komfort přiměřený tomuto adjektivu. Osvědčila se každopádně při organizaci předešlých kurzů a to zejména přístupem do překrásné přírody i zázemím pro indoorové aktivity a přednáškové bloky. Vaří tady dobře. 

P1360373

Petr "Burčák" Sedlář

šéfinstruktor

Pedagog volného času v Domě dětí a mládeže Helceletka. Věnuje se aplikaci zkušenostního učení do zájmového vzdělávání, vývoji her a především stavění z lega. Na kurzu hlídá proviant a fidorky.

20190809_153119

Pavla "Pavli" Vyhnálková

instruktor

Akademický pracovník na Univerzitě Palackého v Olomouci. Věnuje se pedagogice volného času, metodice her i volnému času seniorů. Odborný garant kurzu a autorita pro určení večerky.

vasin

Václav "Wax" Hodulík

technický instruktor

Pedagog volného času v Domě dětí a mládeže Helceletka. Drahně let je namočen ve skautské organizaci a neziskových projektech pro ohroženou mládež, mistr nůžek a izolepy.