Hrátky se zvukem

Hrátky se zvukem

 • akreditováno 8423/2019-2-261
 • Šablony 2 friendly

24. 4. 2020
Brno-Židenice, 8:30 – 17:30 (hodinová pauza na oběd)

Vzdělávací kurz je zaměřen na seznámení pedagogů s netradičními formami vnímání zvuku a hudby získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti tvůrčího sebevyjádření formou práce se zvukem, rytmem a hudbou  a  výtvarných (vizuálních) prvků. Cílem je získání nových znalostí a dovedností využitelných v přímé pedagogické praxi – v hudební, výtvarné, pracovní výchově i v mimoškolní výchově (zájmové kroužky, tábory, činnost ve školních klubech a družinách).        

 • učitelé MŠ
 • učitelé ZŠ
 • speciální pedagogové
 • vychovatele ŠD, DD
 • pedagogové volného času

Kurz koresponduje se šablonou zaměřenou na Kulturní povědomí a vyjádření pro

2.V/4j Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK
2.VI/4j Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ
2.VII/4j Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ

Vzdělávací kurz je zaměřen na seznámení pedagogů s netradičními formami vnímání zvuku a hudby získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti tvůrčího sebevyjádření formou práce se zvukem, rytmem a hudbou  a  výtvarných (vizuálních) prvků. Cílem je získání nových znalostí a dovedností využitelných v přímé pedagogické praxi – v hudební, výtvarné, pracovní výchově i v mimoškolní výchově (zájmové kroužky, tábory, činnost ve školních klubech a družinách).

Výuka je uspořádána formou celodenního metodického semináře zaměřeného na růst kompetencí a dovedností, spojených s vnímáním a využíváním zvuku a hudby jednak jako energie a prostředku působícího na všechny složky lidské bytosti, a stejně tak jako prostředku tvůrčího vyjádření emocí, myšlenek a zážitků. Součástí semináře je také tvořivá dílna, ve které si účastníci vyrobí vlastní originální hudební nástroje.

TémaAnotace

hod. dotace

Komunikační hry.Úvodní blok je věnován účastnické skupině, pro ulehčení další společné práce, zvýšení motivace a aktivizaci. Zahrnuje vybrané seznamovací, kontaktní a prožitkové hry.

1

Jak vzniká hudba.Tematický celek zkoumá zvuk a ticho, melodii a zejména vliv hudby a zvuku na lidskou psychiku.

1

Rytmické a etnické percussivní nástroje.Blok nabízí prostor pro seznámení s původem, působením a využitím rytmických a etnických perkusí. Účastníci se zabývají vnímáním zvuku a rytmu věcí v běžné realitě. Velký prostor je věnován také pohádkám a příběhům s hudebními nástroji jako nástroji tvůrčího sebevyjádření.

2

Hra s hudbou a barvami.Účastníci prožívají a poznávají expresivní metody rozvoje osobnosti – propojení hudby a výtvarného projevu jako prostředku k sebevyjádření.

1,5

Tvořivá dílna.Celá část je věnována ukázce netradičních hudebních nástrojů z různých materiálů a jejich praktické výrobě (deštná hůl, chřestidla, píšťaly, bubínky…).

3

Samostatná práce.V závěrečné části kurzu je úkolem účastníků tvůrčí vyjádření myšlenek, zážitků a emocí  formou vytvoření vlastního příběhu (pohádky) s využitím získaných znalostí a dovedností, za použití vlastnoručně vyrobených hudebních a rytmických nástrojů. Kurz uzavírá propojení jednotlivých tématických celků v závěrečné reflexi.

1,5

celková dotace vyučovacích hodin

10

Zjištění vzdělávacího efektu akce:

Každý účastník zpracuje pohádku či příběh pro cílovou skupinu ze své pedagogické praxe. Využije přitom získané znalosti, dovednosti a vlastní vyrobené hudební nástroje.

Cena kurzu je 1 500 Kč.

Kurz proběhne v zázemí naší brněnské pobočky Fantázie v Židenicích. Je dobře dostupná ze zastávky MHD Stará osada.

 

 • TRAM 2, 3 (Stará osada)
 • BUS 44, 64, 74, 75, 84, 201 ad. (Stará osada)

Eva Sádlíková

lektorka

pedagožka volného času, muzikoterapeutka, arteterapeutka
lektorka prožitkových a sebepoznávacích kurzů

Miroslava Kadlečková

lektorka

pedagožka volného času,
lektorka akreditovaných vzdělávacích programů.

Mixmedia aneb papírové tvoření trochu jinak

 • akreditováno 8423/2019-2-261
 • Šablony 2 friendly

Účastníci prohloubí vlastní kompetence v oblasti tvůrčího vyjadřování myšlenek, zážitků, emocí (a to jak svých, tak svých žáků) atraktivními a moderními formami vizuálního umění. Budou schopni lépe rozvíjet smyslovou citlivost dětí, podporovat jejich tvůrčí sebevyjadřování, aplikovat naučené techniky v hodinách výtvarné tvorby s dětmi s ohledem na věk a schopnosti jednotlivých žáků.

Na základě praktické výuky frekventanti kurzu získají nové znalosti v oblasti současné výtvarné tvorby, seznámí se s vybranými technikami (gelli plate, mixmedia, šablonování, sprejování, razítkování, embosování, prací s Big Shotem). Budou umět tvořivě kombinovat dané techniky. Vytvoří si deník, který bude zároveň ukázkovým sborníkem všech technik tohoto kurzu.

 • Učitelé 1.stupně ZŠ
 • Učitelé MŠ
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
 • Pedagogové volného času

 

Kurz koresponduje se šablonou zaměřenou na Kulturní povědomí a vyjádření pro

2.V/4j Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK
2.VI/4j Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ
2.VII/4j Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ

Účastníci prohloubí vlastní kompetence v oblasti tvůrčího vyjadřování myšlenek, zážitků, emocí (a to jak svých, tak svých žáků) atraktivními a moderními formami vizuálního umění. Budou schopni lépe rozvíjet smyslovou citlivost dětí, podporovat jejich tvůrčí sebevyjadřování, aplikovat naučené techniky v hodinách výtvarné tvorby s dětmi s ohledem na věk a schopnosti jednotlivých žáků.

Na základě praktické výuky frekventanti kurzu získají nové znalosti v oblasti současné výtvarné tvorby, seznámí se s vybranými technikami (gelli plate, mixmedia, šablonování, sprejování, razítkování, embosování, prací s Big Shotem). Budou umět tvořivě kombinovat dané techniky. Vytvoří si deník, který bude zároveň ukázkovým sborníkem všech technik tohoto kurzu.

Výuka je uspořádána formou celodenního praktického semináře zaměřeného na získání dovedností a kompetencí v oblasti současných výtvarných technik Mixmedií v kontextu jejich využití při tvůrčím sebevyjádření a vnímání výtvarné tvorby jako prostoru pro osobnostní růst.

V průběhu semináře se účastníci kurzu seznámí s metodickým postupem jednotlivých technik, získávají informace o používaných materiálech a pracovních pomůckách.

Gelli plate

Pomocí tvůrčí činnosti založené na experimentu si účastníci vytvoří technikou monotypu řadu unikátních otisků, s kterými budou dále pracovat.
Využívat přitom budou možnosti osobitého přístupu k vizuálně obraznému vyjádření linie a barevné plochy.
Zaměří se na uplatnění subjektivity, spontánní tvořivosti, myšlení, fantazie a invence.
Naučí se nanášet barvu na podložku, snímat otisk přes šablony, vytvářet několikanásobný tisk.

2
Razítka, šablony, inkousty – princip techniky mixmedia

Účastníci se naučí vnímat papír jako prostor pro unikátní zapojení do procesu tvorby při respektování vlastní úrovně výtvarných dovedností.
Pomocí razítek, inkoustů ve spreji, šablon, razítkovacích podušek a svobodné možnosti volby a kombinace těchto prostředků dochází k sebevyjádření vlastních pocitů a prožitků, k rozvíjení smyslové citlivosti formou expresivní tvorby. Opět nám vzniká materiál pro závěrečnou práci.

2
Bigshot a embosováníV této části se budeme věnovat možnostem horkého embosování, vytváření reliéfních otisků, tvorbou strukturovaných papírů pomocí embosovacích kapes, prací s Big Shotem. Představíme nové možnosti současného výtvarného umění.2
Tvorba deníku – přehled technikV závěrečné části si z vytvořeného materiálu pomocí koláže sestavíme deník. Zároveň získáme cenný sborník všech technik, které jsme si v tomto kurzu představili.2
celková hodinová dotace

8

Každý účastník si vytvoří vlastní deník, který je zároveň přehledem všech vyučovaných technik. Součástí závěrečného bloku je prostor pro diskuzi, zhodnocení akce i hodnocení přínosu do vlastní praxe.

1500 Kč

Kurz proběhne v zázemí naší brněnské pobočky Fantázie v Židenicích. Je dobře dostupná ze zastávky MHD Stará osada.

 

 • TRAM 2, 3 (Stará osada)
 • BUS 44, 64, 74, 75, 84, 201 ad. (Stará osada)

MgA et Mgr. Eva Heroudková

 

Pedagog volného času v Domě dětí a mládeže Helceletka. Lektor výtvarných a keramických kroužků pro děti a dospělé. Absolventka kurzů v oblasti výtvarných a keramických technik, absolventka kurzů moderní formy výuky, projektové a činnostní učení.