Základy zážitkové pedagogiky pro pedagogy volného času

 • akreditováno 8423/2019-2-261
 • Šablony 2 friendly

partner realizace

Realizace UPOL – podzim 2021

Radíkov, 25. – 28. 9. 2021
Kurz kombinuje přednáškové bloky (velmi neformální) s prostorem prakticky okamžitě ověřit nabyté znalosti v praxi zkušenostního učení. Nabízí přehledný mix základních typů zážitkových aktivit a her, vysvětluje jejich vztah k výchově mladých lidí a možnosti jejich využití ve volnočasových programech.

Kurz je stavěn jako startovní. Umožňuje si bez přehnaných nároků a zbytečně výzvového ladění osahat různé typy zážitkových aktivit, naučit se je chápat jako prostor pro osobní rozvoj účastníků a používat zpětnou vazbu jako způsob, jak tyto procesy ve skupině akcelerovat.

 • Pedagogové volného času.
 • Učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů.
 • Učitelé 1.stupně ZŠ.
 • Učitelé 2.stupně ZŠ.
 • Vychovatelé školských zařízení.
 • Učitel – metodik prevence.

Cílem kurzu je účastníkům nabídnout prostor pro osobnostně-sociální rozvoj opřený o sebepoznání v náročných aktivitách, prohloubení jejich komunikativních a kooperativních dovedností a kompetencí (sebezkušenostní složka) na pozadí předávaného kurikula zážitkové pedagogiky jako svěžího pedagogického modelu výchovy prožitkem (teoretická část). Účastníci budou schopni připravit a řídit zážitkový program a jeho reflexi a těžit přitom z osobní zkušenosti z prožitých her a aktivit, stejně jako ze základního teoretického ukotvení teorie zážitkového učení, zážitkové pedagogiky, pedagogické diagnostiky a psychologie v prostředí kurzu, teorií skupinové dynamiky a cílené zpětné vazby.

V sebezkušenostní části se účastníci seznámí se základními typy zážitkových aktivit a her, pochopí jejich vztah k výchově mladých lidí a možnosti jejich využití ve volnočasových programech. Kurz je stavěn jako startovní. Umožňuje si bez přehnaných nároků a zbytečně výzvového ladění osahat různé typy zážitkových aktivit a udělat v nich zkušenost se sebou samým, naučit se je chápat jako prostor pro osobní rozvoj účastníků a používat zpětnou vazbu jako způsob, jak tyto procesy ve skupině akcelerovat.       

Kurz kombinuje teoretickou část, probíhající formou výkladu, skupinové diskuze a instruktáže s částí sebezkušenostní, založenou na aktivní účasti ve hrách a neherních zážitkových aktivitách a jejich zpětné vazbě.

Sebezkušenostní část umožňuje účastníkům kurzu přímý kontakt s aktivitami, kopírujícími probíranou typologii, a prostor pro hodnocení vlastní zkušenosti, vyplývající z účasti při jejich realizaci, stejně jako jejich osobnostně-rozvojového potenciálu. Velký prostor je věnován metodě řízení cílené zpětné vazby formou skupinové diskuze s ohledem na optimalizaci dosahování výchovných cílů, včetně identifikace a nápravy „nepotřebné zkušenosti“, vyplývající z nedokonalého nastavení pravidel.

Téma

Anotace

hod. dotace

Zážitková pedagogika 1.

Úvodní blok zaměřený na tematickou terminologii a základní mechanismy spojené se zážitkovou pedagogikou. Účastníci porozumí pojmům zážitek, prožitek a zkušenost jsou jim představeny některé modely zkušenostního učení, práce se zónou komfortu a flow. Pozornost je věnována také defektu zážitku a některým motivačním aspektům.

2

Zážitková pedagogika 2.

Blok zahrnuje stručný exkurz do historie zážitkové pedagogiky ve světovém a českém kontextu, rozhled po současné praxi i vědeckém zázemí. Zážitková pedagogika je představena v kontextu dalších pedagogických věd. Účastníci kurzu jsou dále seznámeni s dramaturgií zážitkové aplikace jako důležitým aspektem její funkčnosti.

2

Cílená zpětná vazba.

Mechanismus cílené zpětné vazby je představen na pozadí modelu zkušenostního učení ve svých historických podobách. Stěžejní část bloku je zaměřena na pedagogické využití zpětnovazebného setkání a řízení skupinové diskuze ke stanovenému pedagogickému cíli. Stručně jsou představeny další cílené a alternativní formy feedbacku.

2

Pedagogická psychologie v prostředí kurzu.

Blok přirozeně propojuje kvazi-behaviorální pedagogicko-psychologické teorie s modelem zkušenostního učení a manipulace komfortní zónou. Zvláštní důraz je kladen na řešení výchovných situací v průběhu kurzu, jako časem a prostorem omezeném výchovném prostředí a osobnosti instruktora v roli „first-line“ pedagoga.

2

Pedagogická diagnostika v prostředí kurzu.

Blok vysvětluje některé motivačně-aktivizační děje v kontextu kurzu a nutnosti sledovat a hodnotit projevy účastníků zážitkových kurzů (nebo jiných aplikací) v rámci zajišťování jejich bezpečí a zpracování nároků programu, včetně obranného vymezení vůči programu či instruktorům.

2

Skupinová dynamika.

Seznámení s fenoménem skupinové dynamiky je provázeno příklady z kurzu samotného a je velmi úzce směřováno k pochopení významu tohoto modelu a budování respektu k němu.

2

Icebrakery a fillery.

Blok rychlých seznamovacích, promotivačních a atmosféru podporujících her.

1

Noční hry.

Sebezkušenost a reflexe jednoduché noční hry, vymezení specifických pravidel pro noční aktivity a analýza odlišnosti noční hry a „stezky odvahy“.

1

Strategické hry.

Sebezkušenost a reflexe s rozsáhlou strategicko-pohybovou hrou. Zvláštní důraz při analýze zážitku kladen na týmové dovednosti, nadhled nad hrou a na vedení zpětné vazby ve směru dosahování pedagogických cílů.

3

Teamwork.

Aktivity podporující týmovou spolupráci a komunikaci, včetně nízkých lanových překážek. Zvláštní důraz při reflexi je kladen na sebepoznání v kontextu fungování skupiny a na komunikaci jako základní předpoklad funkční kooperace.

3

Problemsolving.

Týmové řešení malostrukturovaného problémového zadání. Reflexe je směřována k pozici jednotlivých členů skupiny v analýze, designu a realizaci řešení.

2

Hry s vysokým koeficientem psychické náročnosti.

Blok aktivit zaměřených na sebepoznání v aktivitě s vysokými nároky na psychiku. Blok obsahuje několik cvičení motivovaných emotivní tematickou linkou a zvyšující nároky na vnitřní otevřenost. Je zakončeno rozsáhlejší zpětnou vazbou určenou k racionalizaci a bezpečnému ukončení hry.

3

Hry s vysokým koeficientem fyzické náročnosti.

Fyzicky náročná aktivita a její reflexe směřovaná k sebepoznání při vypjetí sil, dopadům skupinové dynamiky na vnímání aktivity a vůle dokončit ji.

2

Sebezkušenostní diagnostické aktivity.

Aktivita zaměřená na samostatné vytváření sebezkušenosti s deskripcí důležitých momentů vlastního života v kontextu fází Kolbova cyklu zkušenostního učení.

2

Hry podporující skupinovou inherenci („důvěrovky“).

Závěrečný blok jednoduchých aktivit posilujících týmovou sounáležitost a jejich zpětná vazba.

1

celková hodinová dotace

30

 

Podmínkou pro absolvování kurzu je úspěšné složení závěrečného testu. Test má 15 uzavřených otázek, úspěšně složený je, pokud frekventant zodpoví správně alespoň 11 z nich (75%).

Podmínkou pro absolvování kurzu je aktivní účast na vedení zpětnovazebné skupinové diskuze.

Úspěšní frekventanti kurzu obdrží osvědčení a fidorku na mašličce 🙂

Cena kurzu je 3000 Kč.

Cena zahrnuje:

 • Ubytování a stravování. 
 • Lektorné.
 • Skripta, materiál programu.

Doprava na místo konání kurzu je individuální. 

Chatu Pod věží najdete v Radíkově, na Svatém Kopečku u Olomouce. Do obce vás doveze i MHD z hlavního nádraží, pak je to kousek do kopce. 

Chata je turistická, poskytuje komfort přiměřený tomuto adjektivu. Osvědčila se každopádně při organizaci předešlých kurzů a to zejména přístupem do krásné přírody i zázemím pro indoorové aktivity a přednáškové bloky. Vaří tady dobře. 

P1360373

Petr "Burčák" Sedlář

šéfinstruktor

Pedagog volného času v Domě dětí a mládeže Helceletka. Věnuje se aplikaci zkušenostního učení do zájmového vzdělávání, vývoji her a především stavění z lega. Na kurzu hlídá proviant a fidorky.

20190809_153119

Pavla "Pavli" Vyhnálková

instruktor

Akademický pracovník na Univerzitě Palackého v Olomouci. Věnuje se pedagogice volného času, metodice her i volnému času seniorů. Odborný garant kurzu a autorita pro určení večerky.

vasin

Václav "Wax" Hodulík

technický instruktor

Pedagog volného času v Domě dětí a mládeže Helceletka. Drahně let je namočen ve skautské organizaci a neziskových projektech pro ohroženou mládež, mistr nůžek a izolepy.